Privacyverklaring De Rijn Verbindt

Inleiding  

In het project ‘De Rijn Verbindt’ werken tien Duitse en Nederlandse organisaties aan een gezonde, groene en levende Rijn. Samen met anderen werken wij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Aandachtsvelden zijn plasticvervuiling, trekvissen, rivierbossen en ecologische verbindingen. Wij brengen de Rijn tot leven door tentoonstellingen, excursies, lezingen en een online 3D-bezoekerscentrum over de Rijn. Het project bouwt voort op het werk, het netwerk en de kennis van de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA).  

RWS INFORMATIE  

Deze verklaring geeft informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door (de partners van) De Rijn Verbindt en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.  

Verantwoordelijk voor de verwerking  

De verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van persoonsgegevens binnen het project ‘De Rijn Verbindt’, is bij de verschillende partners belegd.  

Rijkswaterstaat wordt binnen het project gezien als de lead partner. De lead partner wordt aangeduid als “Verwerker”, de projectpartners als “Verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daar waar leadpartner én de projectpartners bedoeld worden, wordt gesproken over ‘partners’.  

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt, zoals contactgegevens om nieuwsbrieven voor het project te versturen, projectbijeenkomsten te organiseren en medewerkers van de partnerorganisaties uit te nodigen en financiële gegevens (declaraties van de partners) vallen onder verantwoordelijkheid van de partners.  

De Verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het nakomen van de verplichtingen zoals gespecificeerd in de subsidiebeschikking en samenwerkingsovereenkomst. Onderstaande een overzicht van de partners. Wilt u meer weten over de verwerking van persoonsgegevens van de diverse partners, klik op de link.  

Leadpartner:  

Projectpartners:  

 Contactgegevens  

Rijkswaterstaat, Rijnstraat 8, 2515XP , ’s-Gravenhage  

drv@rws.nl  

Functionaris gegevensbescherming  

Het ministerie van IenW heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG van IenW is te bereiken via het contactformulier. AVG@minienw.nl 

Welke gegevens verwerkt De Rijn Verbindt?  

De Rijn Verbindt verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ ziet op alle informatie die direct- of indirect te herleiden is naar een persoon.  

Het verwerken doen wij onder andere vanuit onze wettelijke taak, op basis van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten of op basis van uw toestemming. Meer uitleg over grondslagen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Het is niet de bedoeling van De Rijn Verbindt om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals persoonsgegevens over godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens worden verwerkt.  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?  

De Rijn Verbindt verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor het project ‘De Rijn verbindt’ verwerken én waar wij deze persoonsgegevens vandaan hebben:  

 • Voor- en achternaam  
 • E-mailadres  
 • Overige persoonsgegevens / personeelsnummer  

Deze persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van uzelf en/of via partners in dit project.  

Met welk(e) doel(en) en op basis van welke grondslag(en) verwerkt De Rijn Verbindt persoonsgegevens  

Doelen:  

 • Verzenden van onze nieuwsbrief  
 • Projectbijeenkomsten organiseren  
 • Medewerkers van de partnerorganisaties uitnodigen  
 • Verantwoorden van de subsidie.  

Grondslagen:  

De verwerking(en) vind(en) plaats op basis van de volgende grondslag(en):  

 • Toestemming: u heeft toestemming(-en) gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken mag de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van die grondslag niet meer plaatsvinden. De intrekking heeft geen gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens die vóór de intrekking plaatsvonden. Het intrekken van uw toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief is mogelijk door gebruik te maken van de ‘opt-out’ onderaan de nieuwsbrief.  
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een van de partijen is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.  
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.  

Delen van persoonsgegevens  

De Rijn Verbindt verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt ze alleen als dit nodig is voor het doel van de verwerking.  

Voor deze specifieke verwerking verstrekken wij geen gegevens aan andere ontvangers dan de partners van De Rijn Verbindt en het lnterreg programma VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 

 

Ontvanger   Rol (verwerkingsverantwoordelijk/verwerker/derden)  
Subsidieverstrekker   het lnterreg programma VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering  

De Rijn Verbindt maakt voor deze specifieke verwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling  

Onder geautomatiseerde besluitvorming verstaat de AVG het nemen van besluiten op basis van geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens. Profilering valt daar ook onder.  

Bij profilering worden persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt met de bedoeling om persoonlijke aspecten te beoordelen of te voorspellen. Bijvoorbeeld de economische situatie, betrouwbaarheid of het gedrag van een persoon. Bij geautomatiseerde besluitvorming zonder profilering worden persoonlijke aspecten voor het beoordelen of voorspellen buiten beschouwing gelaten.  

Hoe lang bewaart De Rijn Verbindt persoonsgegevens?  

De Rijn Verbindt verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de in deze privacyverklaring genoemde doelen.  

Voor de verwerkingen voor de volgende doelen gelden deze bewaartermijnen: 

Doel   Bewaartermijn  
Verzenden van onze nieuwsbrief   t/m dec 2032  
Projectbijeenkomsten organiseren   t/m dec 2032  
Medewerkers van de partnerorganisaties uitnodigen   t/m dec 2032  
Financiële gegevens (declaraties van de partners)   t/m dec 2032  
Het verzamelen van gegevens van partners om de subsidie te verantwoorden   t/m dec 2032 

 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens  

Op basis van de AVG heeft u verschillende rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens.  

Het gaat daarbij om de volgende rechten:  

 • Het recht op informatie  
 • Het recht op inzage  
 • Het recht op rectificatie  
 • Het recht op gegevenswissing (vergetelheid)  
 • Het recht op beperking van de verwerking  
 • Het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)  
 • Het recht van bezwaar 
 • Het recht op menselijke blik bij besluiten 

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nadere informatie over de voorwaarden die gelden voor uitoefening van uw rechten 

U kunt een verzoek indienen of vraag stellen via ons drv@rws.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rijn Verbindt neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Cookies  

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De Rijn Verbindt verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.  

 

Waar kunt u terecht met vragen of klachten  

Vragen over verwerking persoonsgegevens Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het volgende mailadres: drv@rws.nl 

Klacht over verwerking persoonsgegevens  

Heeft u een klacht over de manier waarop De Rijn Verbindt met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u die schriftelijk indienen bij de functionaris gegevensbescherming via AVG@minienw.nl 

 

Niet tevreden met reactie op uw klacht  

Bent u niet tevreden met onze reactie op uw klacht, of hebben wij na 4 weken niet gereageerd op uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens 

Gaat uw klacht over een besluit van De Rijn Verbindt op een verzoek om uw rechten op grond van de AVG uit te oefenen? In dat geval moet er eerst bezwaar ingesteld worden bij Rijkswaterstaat. Daar kunt u ook terecht als u om een andere reden een klacht in wilt dienen.  

 

Deze verklaring is laatst herzien op 27 november 2023.